Østjydske Amatør 
ArkæologerVedtægterBestyrelseKontaktForside

Forside

Bestyrelse

Kontakt

Udgravninger

Udgravninger?

Link

Link

Vil du være medlem?

Vil du være medlem?

Grej

Grej

Vedtægter for Østjydske Amatør Arkæologer

 

§ 1. Formål: Foreningens formål er at samle interesserede amatør arkæologer for i fællesskab at være med til at udforske Danmarks oldtid. Dette søges fremmet ved at deltage i kurser og ved afholdelse af medlemsmøder, samt tage på udflugter til kendte fundsteder eller aktuelle interessante udgravninger.

 

§ 2. Arbejdet: Medlemmerne må være Forhistorisk Museum på Moesgaard behjælpelig med eftersøgning og eventuel udgravning af nye fundsteder, samt undersøgelse af allerede kendte fundsteder. Endvidere bearbejdning af udgravede fund.

 

§ 3. Medlemmernes forhold til Forhistorisk Museum (Moesgaard Museum): Medlemmerne er forpligtede til at orientere bestyrelsen og derigennem Forhistorisk Museum om fundsteder eller fund man måtte blive bekendt med, således at det videre arbejde kan blive organiseret på forsvarlig måde.

 

§ 4. Generalforsamlingen: Der afholdes ordiner generalforsamling hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker i januar kvartalsudsendelsen. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning, og kassereren fremlægger regnskabet.

 

§ 5. Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. 2 medlemmer er på valg i ulige år, og 3 er på valg i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær. På generalforsamlingen vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

 

§ 6. Revisor: På generalforsamlingen vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

 

§ 7. Kontingent: Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 18. februar 1989.

 

§ 8. Foreningens ophør: I tilfælde af foreningens ophør kan dette kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er mødt og med 2/3 majoritet af de fremmødte, og igen på en efterfølgende 14 dage senere afholdt ekstraordinær generalforsamling og med 2/3 majoritet af de fremmødte. Bestemmelse om foreningens eventuelle formue med videre træffes af den opløsende generalforsamling.

 

Tilføjelsen med § 8 er vedtaget på generalforsamlingen d. 24. februar 1990.

 

For at opfylde ovennævnte vedtægter er dagsorden til den ordinære generalforsamling følgende:

 

  1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning.

3.      Kassereren aflægger regnskab.

4.      Fastsættelse af kontingent for næste år.

5.      Foreningens aktiviteter, herunder samarbejdet med Moesgaard.

6.      Indkomne forslag fra medlemmerne.*

7.      Valg til bestyrelsen.                    

8.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9.      Valg af revisor.

          10.      Valg af revisorsuppleant.

          11.      Eventuelt.

 

*Ad pkt. 6.: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden generalforsamlingen sendes til foreningens formand.

 

Beskrivelse af bestyrelsesarbejdet i Østjydske Amatør Arkæologer

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og som det fremgår af vores vedtægter, så består bestyrelsen i ØAA af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der alle er valgt på foreningens ordinære generalforsamling.

Det er denne bestyrelse, der tegner foreningen og udfører det praktiske og administrative arbejde, der kræves for, at foreningen kan fungere og udfylde de formål, efter hvilket den er grundlagt.

 

For at fortælle lidt om hvorledes dette foregår i praksis, skal der her ganske kort berettes om det arbejdet, der pålægges og udføres af bestyrelsen på bestyrelsesmøderne.

 

Inden et bestyrelsesmøde, udsender formanden en kort dagsorden om mødet til alle medlemmer i bestyrelsen, inklusive de 2 suppleanter, der som noget selvfølgeligt bliver inviteret med til alle bestyrelsesmøder.

Af dagsordenen fremgår det, hvad der ønskes eller er behov for, at bestyrelsen skal tage sit standpunkt til eller arbejde med. Det er naturligvis både ønskeligt og praktisk, at der er mulighed for, at alle medlemmerne af bestyrelsen og suppleanterne kan kommentere dagsordenen inden mødet, samt eventuelt komme med tilføjelser.

Møderne holdes p.t. hos Joan & Christian Hjorth i Tranbjerg og starter normalt kl.: 19:30.

Da alle efterhånden kender hinanden ret godt, bliver der talt en del, før alle er blevet samlet omkring bordet, med en vand, en øl eller et glas vin.

Når det er ved at være tid, tager formanden, der meget praktisk er placeret for bordenden, ordet, og man starter med at gennemgå punkterne på dagsordenen, der som regel starter med foreningens økonomi, som det så er op til kassereren at gøre rede for, hvilket p.t. er ret nemt, da foreningens økonomi i gennem mange år har været tilfredsstillende.

Herefter gennemgås det næste punkt på dagsordenen, ofte med mange kommentarer fra deltagerne, inden der endelig tages stilling, og arbejdet med en eventuel opgaven er blevet uddelegeret.

Sådan fortsætter man indtil sidste punkt på dagsordenen er behandlet.

Herefter er det blevet kutyme, at man får et enkelt stykke smørrebrød, hvortil der også serveres kaffe, te, eller andet drikkeligt efter ønske.

Der betales ikke honorar, og der er ikke andre pekuniære fordele ved at være i ØAA’s bestyrelse. Al transport betales af de enkelte medlemmer selv, så den eneste tak der bliver ydet, udover glæden ved arbejdet for foreningen, er det beskedne traktement efter gennemgangen og behandlingen af dagsordenen.

Under spisningen forsættes snakken, og ofte eller altid gives der gerne en orientering om de sidste nyheder fra Moesgaard.

Et bestyrelsesmøde tager normalt 1½ - 2 timer og foregår i en meget hyggelig og kammeratlig atmosfære, og i de 17 år jeg har deltaget, har der aldrig været en eneste afstemning. 

Chr.  

Vedtægter m.m.